IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Oddelek za monitoring, raziskave in rudarstvo

Natisni stranPriporočite nas
Oddelek za monitoring, raziskave in rudarstvo je specializiran za izdelavo rudarskih projektov ter ponuja strokovno podporo k reševanju okoljevastvenih problemov vključno z načrtovanjem odlagališč. Na oddelku je zaposlenih enajst strokovnjakov, in sicer: en univerzitetni diplomirani inženir geologije, en univerzitetni diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije, en diplomirani inženir geologije, en inženir rudarstva in sedem tehnikov. Trije imajo opravljen strokovni izpit po ZRud in dva po ZGO. Oddelek je usposobljen za naslednja področja:  
Oglejte si reference oddelka za monitoring, raziskave in rudarstvo.

 • Pridobivanje mineralnih surovin (podzemno pridobivanje mineralnih surovin, površinsko pridobivanje mineralnih surovin, monitoring pri pridobivanju mineralnih surovin, projektiranje transporta);
 • Raziskovalna dejavnost in izvedenstvo (znanstveno raziskovalna dejavnost pri pridobivanju mineralnih surovin, recenzije in revidiranje študij, investicijskih programov in projektne dokumentacije, izvedeniška mnenja, izdelava študij, investicijskih programov, presoje vplivov na okolje);
 • Okoljevarstvo (ravnanje z odpadki, izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije, načrtovanje novih odlagališč in rekonstrukcije obstoječih odlagališč, načrtovanje ločevanja odpadkov, zbirnih centrov, zbiralnic frakcij in sortirnic, izdelava presoje vplivov na okolje, monitoring odlagališč, programi in načrti sanacij);
 • Sanacija in zapiranje rudnikov (projektiranje zapiralnih del jamskih objektov in objektov na površini, sanacije in rekonstrukcije površine v nove namene, monitoring, vodenje, nadzor, zapiranje površinskih kopov, rekultivacija in biotehnične ureditve),...

V zadnjih letih so člani Oddelka monitoring, raziskave in rudarstvo sodelovali kot vodilni strokovnjaki ali člani skupin pri številnih zahtevnih projektih:

 • Idejni projekt zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad, KOSTAK, Komunalno stavbno podjetje, d. d., Krško (2004);
 • Novelacija projekta PGD/PZI 1. faze razširitve in sanacije odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki, JKP Prodnik, d. o. o., Domžale (2004);
 • PGD/PZI zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Cviblje, Komunala Trebnje, d. o. o. (2004);
 • Idejni projekt zapiranja obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora, JKP Komunala Ribnica, d. o. o. (2004);
 • Idejni projekt sanacije obstoječega odlagališča Globovnik; Investitor: Občina Ilirska Bistrica, Financer: MOP (2004);
 • PZI razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora, JKP Komunala Ribnica, d. o. o. (2004);
 • Idejna zasnova sanacije, razširitve in zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Draga, Občina Škofja Loka (2004);
 • Idejne zasnove, PGD: Novo odlagalno polje na odlagališču nenevarnih odpadkov Dvori, JP Komunala Koper (2007);
 • Idejne zasnove Odlagališče inertnih odpadkov Vranoviči, Komunala Črnomelj (2008);
 • Poročilo o vplivih na okolje za mehansko biološko obdelavo odpadkov za centralno odlagališče Dolenjske (2006);
 • Poročilo o vplivih na okolje za sanacijo, ureditev in obratovanje odlagališča inertnih metalurških odpadkov Halda na Ravnah na Koroškem ter za delovanje linije za reciklažo inertnih odpadkov na Haldi (2006);
 • PVO za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju in sanaciji kamnoloma tehničnega kamna - dolomita Soteska (2007);
 • Poročilo o vplivih na okolje za razširjeno novo odlagalno polje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori (2007);
 • Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče inertnih odpadkov Vranoviči (2008);
 • Poročilo o vplivih na okolje za pripravo in odprtje novega, 3. odlagalnega polja odlagališča Ceroz d. o. o. v Uničnem (2009).Vodja oddelka: Stanojle Vajović 
Namestnik vodje oddelka: Marjan Filipič
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.