IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Raziskave in razvoj

Natisni stranPriporočite nas
                             

VZPOSTAVITEV RAZISKOVALNO-RAZVOJNE SKUPINE V IRGO CONSULTINGU ZA RAZVOJ METODOLOGIJE ZA KARAKTERIZACIJO DEGRADIRANIH OBMOČIJ
 

Opis projekta:
Konec meseca februarja 2015 smo zaključili operacijo Razvoj metodologij za karakterizacijo degradiranih območij, ki smo jo izvajali okviru projekta Krepitev razvojnih oddelkov v raziskovalnih organizacijah (KROP 2013). Operacija je delno sofinancirana v okviru Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3. :»Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. Raziskovalna skupina vključuje 6 članov, ki pokrivajo naslednja področja:
- gradbeništvo (geotehnika),
- geologija (naravni viri in geologija okolja),
- mehanika (numerično modeliranje),
- rudarstvo in geotehnologija (geotehnologija).
 
Cilj projekta:
Namen operacije je izboljšati konkurenčnost podjetja na področju karakterizacije degradiranih območij z vidikov geotehnike in hidrogeologije ter ugotavljanja zatečenega stanja z vidika degradiranosti. Področje namreč predstavlja velik poslovni in strokovni potencial v okviru začetnih in nadaljnjih faz razvoja določenih degradiranih območij, predvidenih za ponovno rabo, kot del strategije izhoda iz krize.
 
Rezultati:
- V okviru operacije smo analizirali pristope in smernice okoljskih agencij pri nas in v tujini za karakterizacijo degradiranih območij ter dosedanje prakse revitalizacije teh območij.
- Na podlagi analize stanja terenskih in laboratorijskih meritev smo pristopili k razvoju metod meritev, na podlagi katerih je mogoče opredeliti specifične lastnosti in koncentracije snovi, s katerimi imamo opravka pri degradiranih območjih.
- V programskem okolju Visual Basic in Visual Basic for Applications smo razvili programsko opremo za obdelavo izvedenih terenskih meritev in sicer za analizo ponikovalnih poizkusov.
- V Visual Basic for Application smo izdelali program za reševanje nekaterih specifičnih analitičnih enačb toka podzemne vode in prenosa onesnaževal v zasičeni coni vodonosnika.
- Preko numeričnega modeliranja smo vzpostavili izdelavo modelov transporta onesnaževal v kompleksni nezasičeni coni ter v zasičeni coni.
- Oblikovali smo metodologije preiskave in monitoringa degradiranih območij ter izdelali smernice za učinkovitejšo karakterizacijo degradiranih območij, namenjene upravljalcem prostora, izvajalcem meritev in načrtovalcem. 

Tehnične značilnosti:
- Operacija Razvoj metodologij za karakterizacijo degradiranih območij, ki jo izvaja podjetje IRGO Consulting d.o.o., je delno sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013
- Operacija se je izvajala od 27. 1. 2014 do 28. 2. 2015.
- Kontaktna oseba za informacije o izvajanju operacije je dr. Jože Ratej.
 
Člani projekta:
- dr. Jože Ratej, u.d.i.geol. - vodja raziskovalne skupine,
- dr. Nina Jurečič, u.d.i.geol.,
- mag. Gregor Vesel. ud.i.rud. in geotehnnol.,
- mag. Alenka Potrč, u.d.i.grad.,
- Patricija Sluga, u.d.i.geol.,
- David Narat, u.d.i.geol.


Geomehanske meritve na degradiranem območju:

     
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.