IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva strana Prva strana
English E-mail E-mail
Srpski Nacrt internetne strane Nacrt internetne strane
Hrvatski
Tel: +386 1 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Odelenje za inženjersku geologiju i geomehaniku

ŠtampajPreporučite nas
Odelenje za hidrogeologiju i studije životne sredine je specijalizovano za izvođenje svih vrsta hidrogeoloških istraživanja i analiza. Na odelenju je zaposleno 5 stručnjaka: jedan doktor nauka,  tri univerzitetskih diplomiranih inženjera geologije sa područja hidrogeologije i jedan tehničar. Odelenje je kvalifikovano za sledeća područja hidrogeoloških istraživanja:
 
Pogledajte reference odelenja za hidrogeologiju i studije životne sredine.

 • Geološko-geomehanička istraživanja za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne i druge infrastrukture (putevi, tuneli, vijadukti, železnice, gasovodi);
 • Geološko-geomehanička istraživanja za gradnju energetskih objekata (hidroelektrane, nuklearne elektrane, elektrane na vetar, termoelektrane);
 • Geološko-geomehanička istraživanja za potrebe izgradnje različitih objekata visokogradnje (privatni, višestambena i poslovni objekti);
 • Geološko-geomehanička istraživanja za potrebe sanacije i sprečavanja prirodnih katastrofa (odroni, urušenja, ulegnuća);
 • Istraživanja radi utvrđivanje stanja kvaliteta i kapaciteta podzemnih voda;
 • Izrada inženjersko-geoloških karata;
 • Izrada procene uticaja građevinskih radova na okolinu i analiza rizika;
 • Geološki nadzor nad izvođenjem, rekonstrukcijom i sanacijom infrastrukture (putevi, tuneli, vijadukti, železnice, gasovodi, dalekovodi ).

Tokom poslednjih godina članovi odelenja za hidrogeologiju i studije životne sredine učestvovali su, bilo kao vodeći stručnjaci bilo kao članovi grupa, u brojnim zahtevnim projektima:

 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja za potrebe tunela T2, T5 in T7 na II. koloseku - Divača – Koper (2009-u toku);
 • Geološko-geomehanička i hidrogeološka istraživanja za potrebe deponije NSRAO (2007-2009);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja na području predviđenog podzemnog skladišta zemaljskog gasa Žakov / Senovo (2006);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – HE Suhadol, HE Trbovlje i HE Ponoviće (2009);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – HE Brežice i HE Mokrice (2008-2009);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – CHE Kozjak (2007);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – HE Blanca (2006-2007);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – HE Krško (2005-2009);
 • Geološko-geotehnička i hidrogeološka istraživanja – Podzemna garaža Ljubljanska Tržnica;
 • Geološko-geomehanički i hidrogeološki izveštaj za izradu stručnih podloga za izradu DPN za NC Jeprca - Stanežiče - Brod (2008-2009);
 • Geološko-geomehanički nadzor rekonstrukcije magistralnoga plinovoda na trasi Rogatec - Rogaška Slatina (2006-2007);
 • Geološko-geomehanički nadzor temeljenja dalekovoda Gorica - Divača (2006-2008);
 • Geotehničke usluge na gasovodima razvodne gasovodne mreže (2006-2010).


 • za ugotovitev stanja in dinamike podzemne vode
 • za izvedbo, rekonstrukcijo in sanacijo infrastrukturnih objektov
 • za izvedbo energetskih objektov
 • za določitev virov pitne in tehnološke vode
 • za potrebe sanacije in preprečevanja naravnih nesreč
 • projektiranje izrabe geotermalne energije ter
 • izdelava hidrogeoloških modelov toka podzemne vode in transporta snovi in toplote
 • hidrogeološki nadzor izvedbe vrtalnih del (piezometri, vodnjaki, drenaže)
 • izdelava hidrogeoloških kart
 • izdelava okoljskih študij za pridobitev GD, OVD, OVS, vodne pravice, idr.
  • okoljska poročila,
  • presoje vplivov na okolje,
  • analize tveganja za onesnaženje podzemne vode,
  • hidrogeoloških poročil za posredno odvajanje odpadnih voda
  • vodnobilančne analize
 • monitoring količinskega in kemijskega stanja (določeni fizikalno-kemijski parametri) podzemne vode
 • vse vrste terenskih hidrogeoloških meritev
  • črpalni preizkusi, nalivalni preizkusi, VDP, infiltracijski poizkusi,
  • aktivacije in čiščenje piezometrov in vodnjakov,
  • meritve nivojev podzemne vode,
  • meritve pretokov,
  • sledilni poizkusi, idr.

Tokom poslednjih godina članovi odelenja za hidrogeologiju i studije životne sredine učestvovali su, bilo kao vodeći stručnjaci bilo kao članovi grupa, u brojnim zahtevnim projektima:
 • Hidrogeološke preiskave za potrebe predorov T2, T5, T6 in T7 ter viadukta V2 na II. tiru - Divača – Koper (2009 - 2013);
 • Hidrogeološke raziskave za potrebe
  • odlagališča NSRAO (2007-2009)
  • nuklearne elektrarne Krško (2012-2013)
  • hidroelektrarn na Srednji in Spodnji Savi
  • črpalne hidroelektrarne Kozjak
  • 3. razvojne osi - severni in južni del (2011-2013)
  • AC A4 odsek Draženci – MMP Gruškovje (2012)
  • NC Jeprca – Stanežiče – Brod (2008-2009)
  • plinovod Vodice - Rateče (2011-2013)
  • oskrbe s pitno vodo Pomurja (2012)
  • odvodnjevanja gradbene jame Tobačna (2011-2012)
  • pridobivanja toplote za potrebe ogrevanja in hlajenja
-          Stadion Ljudski vrt v Mariboru (2011 - 2012)
-          Nordijski center Planica (2013)
-          Vrtec Naklo (2013)
-          Garažna hiša med Razlagovo in Prešernovo ulico Maribor (2010)
-          ATTC (Kontrola zračnega prometa) (2010)
-          Multigeneracijski center Bistra v Domžalah (2012)
  • izkoriščanje tehnološke vode
-          Tondach Boreci (2008)
-          Julon Ljubljana (2009)
-          ABK in CGM Primorje Ajdovščina (2009)
-          Betonarna in separacija Polica Kranj (2010)
  • izgradnje izvennivojskih križanj z železniško progo Pragersko - Hodoš (2012)
 • Hidrogeološke raziskave – Podzemna garažna hiša Ljubljanska Tržnica;
 • Hidrogeološko poročilo za poplavno varnost JV Ljubljane
 • Rudarski projekti (par referenc)
  • Piezometri TET Monitoring Prapretno (2008)
  • Bia-Separation (2009)
  • Vodnjaki Maribor Branik (2010)
  • Vodnjak; Avtohiša Selmar Maribor (2010)
  • Vodnjak; UC Slovenska Bistrica (2011)
  • Vodnjak Vrtec Odranci (2012)
  • Vodnjak; Islamski kulturno verski center v Ljubljani (2013)
 • Čiščenja vrtin
  • Reaktivacija piezometrov za potrebe monitoringa količinskega in kemijskega stanja podzemne vode (CeROD (2010), Špaja Dolina (2011),
  • Vodnjak Tondach (2011)
  • Vodnjak pitne vode Rb-1/13 v lasti VO-KA Ljubljana (2013)
 • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega vira zaradi večjih infrastrukturnih posegov:
  • Predora T1 in T2 II. tira (2011-2012)
  • Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš (2012)
  • rekonstrukcija železniške postaje Pragersko (2012-2013)


Rukovodilac odelenja:  dr. Jože Ratej, univ. dipl. inž. geol. 
Zamenik rukovodioca odelenja: Melhior Pregl, univ. dipl. inž. geol.
Novosti
 

Internetna strana ne koristi kolačića za pratnju korisnika.